Vedtægter

Dansk Dyrevelfærd Forening | Velværd for alle kæle- og hobbydyr

Copyright Pet-group© All Rights Reserved

Vedtægter for Dansk Dyrevelfærds Forening

 

§1: Formål.

Foreningens navn er Dansk Dyrevelfærds Forening

Foreningens formål er, at varetage og fremme interessen for dyrevelfærd ved afholdelse af mødeaftener, foredrag, samtaler, spørgetimer, oplysningsmøder, auktioner med salg af dyr, fisk, fugle osv. og div. rekvisitter, samt klubaftener og afholdelse af messer og udstillinger, når dette skønnes at være formålstjenligt og foreningens økonomi tillader det. Og yde tilskud til arrangementer der fremmer dyrevelfærd, når økonomien tillader det. Tilskud søges gennem Præsidenten. Program, aktiviteter og indkaldelser bekendtgøres på foreningens hjemmeside.

 

§2: Nye medlemmer.

Optagelse og indtegning af nye medlemmer finder sted ved henvendelse på foreningens hjemmeside og ved indbetaling på Sparekassen Kronjylland reg. 9332 kontor nr. 001 370 0591 (indtil næste generalforsamling 2020)

VIGTIGT: oplys indbetalerens navn og adresse. Gyldigt medlemskab giver adgang til foreningens aktiviteter og rabatordninger.

 

§3: Eksklusion.

Skønnes det, at et medlem handler i strid med foreningens interesser, kan bestyrelsen midlertidig udelukke vedkommende fra foreningens møder og aktiviteter. Bestyrelsen er da pligtig til at forelægge sagen for den ordinære generalforsamling, hvor afgørende beslutning angående eksklusionen tages, ved simpelt stemmeflertal.

 

§4: Medlemskab og kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling, således: 2019 / 120 kr. Hvoraf 20% tilfalder Pet-group.dk. Første år betales forholdsvis kontingent efter resterende hele måneder. Ethvert medlem er selv pligtig til at indbetale sit kontingent til kassereren. Præsidenten og bestyrelsen er kontingentfri.

Er alt kontingent ikke betalt inden udgangen af februar, slettes vedkommende medlem af foreningen, på grund af gæld. Bestyrelsen har dog i særlige tilfælde bemyndigelse til at yde længere restance. Ved udmeldelse bortfalder alt anciennitet.

Fri kontingent kan gives ved enstemmighed i bestyrelsen, når særlige forhold taler herfor. Udmeldelse skal ske senest 1. december og gælder altid fra 1. januar. Ingen refusion ved udmeldelse.

 

§5: Ledelse af foreningen.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 personer:Landsformand, Formand, Kasserer, Webmaster og Bestyrelsesmedlem.

Landsformand er formanden for Pet-group.dk

Formand vælges for to år, hver de ulige år.

Kasserer vælges for to år, hver de lige år.

Webmaster vælges for to år, hver de ulige år.

Bestyrelsesmedlem vælges hvert år.

 

§6: Generalforsamlingen. 

Min. Dagsorden til generalforsamlingen.

1.Dirigent: Landsformanden.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelses beretning. Udvalgsformændenes beretning.

4. Kassereren fremlægger regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent og procentsats.

7. Valg til bestyrelsen.

a. Formand, hver de ulige år.

b. Kasserer, hver de lige år.

c. Webmaster, hver de ulige år.

d. Bestyrelsesmedlem, hvert år.

e. Bestyrelses suppleant, hvert år.

8. Øvrige valg.

a. 2 Bilagskontrollanter, hvert år.

b. Udvalgsformænd, hvert år.

9. Evt.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal, efter indvarsling med dagsorden senest 5 uger før generalforsamlingen. Formanden indkalder. Kun medlemmer har stemmeret, ved personligt fremmøde. Der indkaldes på foreningens hjemmeside.

På generalforsamlingen oplæser en talsmand fra bestyrelsen, beretningen for det forløbne år, og kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse. Forslag fra medlemmer skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være Landsformanden i hænde, senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslagsstiller skal være tilstede på generalforsamlingen, ellers kan bestyrelsen forkaste forslaget.

Afstemning sker ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning foretages hvis bestyrelsen eller 1/3 af de tilstedeværende, kræver det. I tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme afgørende. Generalforsamlingen træffer, ved valg, beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved beslutninger om ændringer, eller tilføjelser til vedtægterne, kræves en enig bestyrelse og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for det. Landsformanden har veto ret i alle beslutninger.

 

§7: Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes ved bestyrelsens beslutning, med otte dages varsel, eller når mindst 1/5 af medlemmerne stiller skriftligt motiveret forlangende herom. Mindst 2/3 af dette antal er da pligtig til at møde op og forsvare forslaget, i modsat fald kan bestyrelsen forkaste det.

 

§8: Bestyrelsen.

Ved bestyrelsesmøder er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, dog skal Landsformanden være til stede. I tilfælde af stemmelighed er Landsformandens stemme afgørende. 

Landsformanden modtager kontingent og er ansvarlig for medlemsfortegnelse med hvert medlems navn og adresse, samt indmeldelsesåret og medlems nr. og mailadresse. Ugelig rapport til Kasseren.

Kassereren fører foreningens regnskabsbøger, som består af en kassebog / kassekladde. 

Regnskabet skal være afsluttet og revideret 8 dage før den ordinære generalforsamling finder sted.

Kassereren er pligtig til på foreningens møder at lade foreningens midler kontrollere af den øvrige bestyrelse.

Ethvert udgift bilag skal, for at have gyldighed, være attesteret af Landsformanden. Landsformanden har veto ret i alle beslutninger. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Lovene revideres efter generalforsamlingen.

 

§9: Tegningsret.

Formanden og Kassereren har i fællesskab, den daglige tegningsret, dog skal alle udgifter godkendes af Landsformanden.

 

§10: Revision.

Revisor / Bilagskontrollanter skal mindst 8 dage før ordinær generalforsamling, revidere foreningens kassebøger, bilagskontrollanterne har i øvrigt til enhver tid adgang hertil.

 

§11: Adresse.

Foreningens adresse er altid Landsformandens adresse.

 

§12: Referater m.m.

Referater, beslutninger og lign. ligges på forenings hjemmeside.

 

§13: Opløsning.

Ved foreningens opløsning tilfalder alle midler Pet-group.dk. Foreningen kan kun opløses på 2 efterfølgende generalforsamlinger, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Her har Landsformanden ingen veto ret.

 

Godkendt på stiftende generalforsamling d. 24. feb. 2019

 

Landsformand.       Formand.       Kassereren.       Webmaster.       Bestyrelsesmedlem.