Arbejdsopgaver

Her er alle problemstillinger og arbejdsopgaver som Dansk Dyrevelfærd Forening pt. arbejder med.

Føler du at andre ting bør tages op af Dansk Dyrevelfærd Forening, så kontakt gerne formanden for foreningen.
Problemstillinger / Arbejdsopgaver.

Forklaring til opsætning af alle arbejdsopgaver for Dansk Dyrevelfærd Forenings medlemmer.

A. Overskriften med Fed og fremhævet tekst er selve problemstillingen. Sagsnr. og overskrift skal skrives øverst på alle mail / papir.

B. Lidt tekst, som fremhæver problemstillingen, som Dansk Dyrevelfærd Forening ser det.

C. Lovens ord, lovens nr. og Lovens ikrafttrædelses dato, som er gældende dagsdato. Lovens ord er skrevet i kursiv.

D. Den eller de personer der er kontaktpersoner fra Dansk Dyrevelfærd Forening, på netop denne problemstilling.

E. Kontaktperson fra Myndighedernes side:

F. Kontaktperson fra den politiske side:
A. Sag. 18.1234. Pasningsvejledninger:

B. Hvorfor er der lavet love om der skal udleveres pasningsvejledninger på kæle- og hobbydyr, hvis det ikke bliver håndhævet?

Hvorfor bliver de pasningsvejledninger der er lavet af privatpersoner i DK ikke brugt, f.eks. Qr-pets.dk?

C. Lovens ord, Lov nr. BEK nr 1366 af 01/12/2017, træder i kraft den 1. januar 2018.:

Pasningsvejledninger. § 28. Ved salg af dyr skal sælger senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udlevere en skriftlig pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af dyret.

Stk. 2. Vejledningen skal som minimum indeholde følgende information for den pågældende dyreart eller dyregruppe:

1) Fuldvoksen størrelse.

2) Forventet levealder.

3) Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur.

4) Særlige pasningsbehov.

5) Stimulering og behov for motion.

6) Fodring.

7) Sociale behov, formering, yngelpleje og evt. neutralisation.

8) Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel.

D. Dansk Dyrevelfærd Forening kontaktperson:

E. Kontaktperson fra Myndighedernes side:

F. Kontaktperson fra den politiske side:
A. Sag. 18.2341. Medicin regler:

B. Hvorfor er der lavet love om der ikke må bruges og importeres medicin til kæle- og hobbydyr i Danmark, når der ikke bliver gjort noget ved den ulovlige import af medicin? Danske butikker forhandler også disse mediciner. Lande omkring os har en dispensation fra denne lov? Hvorfor kan Danmark ikke få sådan en dispensation ?

C. Lovens ord, Bekendtgørelse af lov om lægemidler, LBK nr 99 af 16/01/2018 Gældende, Loven træder i kraft den 1. juli 2017:

Udstedelse af markedsføringstilladelse.

§ 7. Et lægemiddel må kun forhandles eller udleveres her i landet, når der er udstedt en markedsføringstilladelse enten af Sundhedsstyrelsen i medfør af denne lov eller af Europa-Kommissionen i medfør af EU-retlige regler om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler m.v. (fællesskabsmarkedsføringstilladelse), jf. dog stk. 2, og §§ 11 og 29-32.

Stk. 2. Et lægemiddel må kun forhandles online til brugere i andre EU/EØS-lande, når det ud over at være omfattet af en markedsføringstilladelse som nævnt i stk. 1 er omfattet af en markedsføringstilladelse, der gælder i bestemmelseslandet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i direktiv 2001/83/EF eller artikel 6, stk. 1, i direktiv 2001/82/EF.

Alternative behandlingsmetoder. Mange kæle- og hobbydyrs ejer har lavet alternative behandlingsmetoder, når der nu ikke må importeres medicin til Danmark.

D. Dansk Dyrevelfærd Forening kontaktperson:

E. Kontaktperson fra Myndighedernes side: (Sundhedsstyrelsen)

F. Kontaktperson fra den politiske side:
A. Sag. 18.3412. Transportregler:

B. Der er lavet en lov om transport af kæle- og hobbydyr, men bliver den håndhævet?

Der er en stor forvirring om hvem og hvornår man er omfattet af denne Transportlov.

C. Lovens ord:

D. Dansk Dyrevelfærd Forening kontaktperson:

E. Kontaktperson fra Myndighedernes side:

F. Kontaktperson fra den politiske side:
A. Sag. 18.4123. Invasive dyr og planter.

B. Der er lavet en lov om invasive dyr og planter, men bliver den håndhævet?

Der er en stor forvirring om hvem og hvornår man er omfattet af denne lov. Mange dyrehandler tager ikke loven alvorligt.

Se hvilken arter loven dækker: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/

C. Lovens ord: Bekendtgørelse nr 1285 af 12. november 2018 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter. Loven trådte i kraft den 3. august 2016.

D. Dansk Dyrevelfærd Forening kontaktperson:

E. Kontaktperson fra Myndighedernes side:

F. Kontaktperson fra den politiske side: